Livarol po�as mesiaca: m�em pou�i� svie�ky, ako da� a pou��va� tieto dni?

Lie�ivo „Livarol“ po�as men�tru�cie: indik�cie, kontraindik�cie, pr�jem na men�tru�ciu

Tak�e charakter �ensk�ho tela je usporiadan� tak, �e men�trua�n� krv�canie vyvol�va v�buch r�znych patol�gi� sexu�lnej sf�ry spravodliv�ho sexu. Jednou z t�chto ochoren� je drozd, ktorej kontrola je vhodn� pre lyvarol po�as men�tru�cie. Ka�d� piaty obyvate� sveta za�il v�etky pote�enia vagin�lnej kandid�zy. Preto je bezpe�nos� a kontinuita lie�by mimoriadne d�le�it� pre gynekol�gov a dermatol�gov.

Ako dobr� livarol

Tento liek patr� medzi najbe�nej�ie antifung�lne l�tky. V�aka svojej ��innej l�tke ketokonazol sa liek �iroko pou��va v �enskej dermatol�gii.

Hlavn�m cie�om s� huby �e�ade Candida, ktor� sa stali hlavnou pr��inou po�kodenia vag�ny a vonkaj��ch genit�li�. Navy�e, za pou�itia lie�iv�ch �ap�kov v mesa�n�ch intervaloch sa in� patog�nna fl�ra akt�vne zni��.

T�to lie�ivo je dobre zaveden� pri lie�be v��iny hubov�ch kol�ni�, ktor� zah��aj� dermatofyty a litiosp�ry.Stafylokoky a streptokoky s� ve�mi vhodn� aj na ��inok lieku, to znamen�, �e lav�polov� �ap�ky, ak sa pou��vaj� spr�vne, m�u fungova� ako antibiotikum.

Tento liek je vyr�ban� farmaceutick�m priemyslom iba vo forme vagin�lnych �ap�kov. D�vodom je potreba �o najefekt�vnej�ieho pou�itia in�ch zlo�iek lieku. Okrem ketokonazolu obsahuje makrogol a butyloxyanizol. Tieto l�tky pom�haj� pri ur�ovan� terapeutick�ho �inidla, chr�nia vagin�lnu sliznicu a zvy�uj� zdravotn� ��inok hlavnej zlo�ky.

Mechanizmus ��inku je celkom jednoduch�: �ap�ky p�sobia priamo na mieste priameho kontaktu so stenami vag�ny, �o nepriaznivo ovplyv�uje mechanizmus budovania nov�ch buniek kvasinkov�ch h�b. Preto�e sa lie�iv� l�tka prakticky neabsorbuje do krvi pacienta, ak�ko�vek mo�n� alergick� reakcie alebo v�znamn� ved�aj�ie ��inky s� nepravdepodobn�.

Ke� potrebujete a ke� nem�ete lie�i� drozdov� svie�ky

Ak gynekol�govia alebo dermatol�govia polo�ia ot�zku,�i je mo�n� pou��va� liek po�as mesiaca, lek�ri vysvet�uj� v�etky d�sledky takejto lie�by. V ka�dom jednotlivom pr�pade je potrebn� porozumie� individu�lne.

Ak� choroby sa lie�ia t�mito vagin�lnymi �ap�kmi

Predov�etk�m je tento liek predp�san� pre pacientov s �a�kou vagin�lnou kandid�zou akejko�vek formy toku. R�zne zmie�an� infekcie, kde drozd sprev�dza z�palov� proces, s� taktie� zahrnut� do rozsahu lieku.

Dobr� v�sledok sa dosiahne, ke� sa terapia pova�uje za antifung�lnu l�tku na boj proti r�znym infekci�m �ensk�ch pohlavn�ch org�nov. Najm� v pr�pade, �e tak�to patol�gia bola sp�soben� dlhodob�m pou��van�m antibiot�k alebo in�ch liekov, ktor� sp�sobili zn�enie imunity.

Okrem Candida huby existuje mnoho d�vodov, ktor� sp�sobuj� zmenu mikrofl�ry �enskej vag�ny. Men�tru�cia tie� zvy�uje rast patog�nnych buniek. Preto je odpove� na ot�zku a �i je mo�n� da� svie�ky z livarolu mesa�ne, v��ina odborn�kov bude pozit�vna.

�i existuj� kontraindik�cie lie�by dan�m �inidlom

Vagin�lne �ap�ky z livarolu v porovnan� s in�mi liekmi nemaj� prakticky �iadne kontraindik�cie. Na odpor��anie �pecialistov by lie�ba mala by� obmedzen� v prvom trimestri tehotenstva a po�as doj�enia.

Hoci negat�vny vplyv vagin�lnych �ap�kov pou��van�ch matkou na doj�a nie je dok�zan� po�as k�menia, liek sa odpor��a pou��va� a� po konzult�cii s lek�rom.

Pokia� ide o ved�aj�ie ��inky, ako pri akomko�vek lok�lnom lieku, m�u sa vyskytn�� reakcie vo forme svrbenia, n�valov a napu�iavania. Vo ve�mi zriedkav�ch pr�padoch boli op�san� r�zne abnormality gastrointestin�lneho traktu, ale s najv��ou pravdepodobnos�ou sa tieto pr�znaky jednoducho zhodovali s pod�van�m lieku.

Poradenstvo o tom, ako pou��va� lieky

Ak je �enu diagnostikovan� "Vagin�lna kandid�za", lirvar sa pova�uje za liek, ktor� sa rozhodne pre komplexn� lie�bu tejto patol�gie. D�vka a trvanie svie�ok z�visia od formy ochorenia.

V pr�pade, �e je drozd najprv zisten� alebo ak�tna, odpor��a sa pacientovi vlo�i� jeden �ap�k do vag�ny po dobu 5 dn�.Proced�ra sa vykon�va pred span�m v le�iacej polohe.

V pr�tomnosti chronick�ho procesu m�e na dosiahnutie dlhodob�ho pozit�vneho ��inku trva� najmenej 9 a� 12 d�vok lieku. Kurz terapie je zvy�ajne vyvinut� o�etruj�cim lek�rom a neodpor��a sa samo�inn� preru�enie lie�by.

Toto pravidlo je ve�mi d�le�it� pre pacientov, u ktor�ch sa pou��vanie vagin�lnych �ap�kov zhodovalo s prv�mi d�ami men�tru�cie. Dermatol�govia veria, �e vzh�adom na ich vzorec maj� lavarolov� �ap�ky mesa�n� pozit�vny vplyv na steny a sliznicu vag�ny a po�as tohto �a�k�ho obdobia pre �enu.

Treba zd�razni�, �e liek sa osved�il dobre pri pou��van� v obdob� men�tru�cie. Jeho hlavn� rozli�ovacie znaky od v��iny t�chto liekov s�:

  • pr�tomnos� olejovej b�zy im umo��uje vnikn�� hlboko do vag�ny, �o je d�le�it� pri krv�can�;
  • aj po�as obdobia mesa�nej lie�ivej l�tky pokra�uje v jej terapeutickom ��inku bez toho, aby fyzicky ovplyv�oval steny vag�ny a bez toho, aby zni�il vyprovokovan� epitel;
  • v�aka svojmu zlo�it�mu zlo�eniu je liek rovnomerne ovplyvnen� nielen ve�k�m povrchom sliznice, �o zvy�uje terapeutick� ��inok.

Lavakolov� svie�ky po�as mesiaca s� takmer �plne kompatibiln� s ak�miko�vek in�mi liekmi, �o umo��uje pacientovi lie�i� drozd v pr�tomnosti in�ch ak�tnych alebo chronick�ch procesov. Jedinou v�nimkou je liek "rifampic�n", ktor� je vzh�adom na jeho chemick� vzorec antagonistom ketokonazolu.

Potom je mo�n� nahradi� pr�pravok na lie�bu drozdov

Modern� sie� lek�rn� pon�ka pomerne ve�k� v�ber r�znych liekov, ktor� maj� rovnak� ��inok na �ensk� telo ako na lie�bu lienarolu. Ale nie v�etko je tak jednoduch�.

Po prv�, treba poznamena�, �e so v�etk�mi svojimi jedine�n�mi ukazovate�mi s� svie�ky s ketokonazolom v lek�r�ach Ruskej feder�cie a Ukrajiny sk�r �etriace. V ukrajinsk�ch lek�r�ach sa cena �ap�kov pohybuje od 120 do 220 hrivien za bal�k 5 svie�ok. V�etko z�vis� od spolo�nosti a krajiny p�vodu.

V lek�r�ach v Rusku sa cena v�razne nel�i, �o rob� tento liek cenovo dostupn� pre naj�ir�ie �asti �enskej popul�cie. Obraz s mnoh�mi anal�gmi je �aleko od tak�hoto d�hania.

Pr�pravy toho ist�ho spektra ��inku s� ove�a drah�ie.Napr�klad, "Guinot-Pevara" – a� 600 hrivien, "Ginofort" – a� 400 hrivien, a popul�rne "klotrimazol", aj ke� je st�le v rovnakej cenovej rel�cii, ale ni��� v�kon livarolu.

"Lomeksin" a "Clion" tie� zah��a anal�gy uva�ovan�ho lie�iv�, ale mnoh� odborn�ci nepon�h�ajte je odporu�i� svojim pacientom.

Je potrebn� poznamena�, �e mnoh� z t�chto liekov men�tru�cie je priamym kontraindik�cie a vy�aduj� prest�vku v lie�be kvasinkov�ch infekci� u t�chto pacientov.

Odpor��ame v�m ��ta� �l�nok o obnoven� mikrofl�ry po tkanive. Od nej sa dozviete o pr��in�ch vagin�lny disbi�ze, u��vanie liekov na obnovenie norm�lneho prostredia po o�etren� sa vz�ahuje.

M�em po�as men�tru�cie pou��va� livarol, vzru�uje ve�a n�v�tevn�kov z lek�rskych miest a f�r. Mus�m poveda�, �e s prihliadnut�m na v�etky uveden� vagin�lne �ap�ky s� ur�en� pre v��inu �ien trpiacich drozd. Tak�to vyhl�senie nie je inzerovan�. Tento z�ver potvrdzuje v��ina odborn�kov pracuj�cich v tejto oblasti starostlivosti o pacienta.

Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte prosím svojim priateľom:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: